Edit Content

บริษัท เอ็น.เจ.เอส โปรดักส์ จำกัด

     เริ่มต้นจาก บริษัท เอ็น.เจ.โมเดิร์น สตีล จำกัด (N.J. Modern Steel Company Limited) เป็นผู้ผลิต จำหน่าย ให้เช่า ออกแบบ ดัดแปลง ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงาน บ้านสำเร็จรูป ตู้ป้อมยาม ตู้สุขา สำนักงานเคลื่อนที่ ห้องโชว์สินค้า สำนักงานขาย รวมถึง ตู้เอนกประสงค์ ชนิดต่าง ๆ  ทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยจำหน่ายสินค้าที่เน้นรูปแบบที่ทันสมัย ทนทาน สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายตามต้องการ จนได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง บริษัท เอ็นเจเอส โปรดักส์ จำกัด

     ปัจจุบันบริษัท เอ็น.เจ.โมเดริ์น สติล จำกัด ได้ขยายการให้บริการในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้าน หลังคาเหล็ก เมทัลชีท (Metal Sheet) ในนาม  บริษัท เอ็นเจเอส โปรดักส์ จำกัด(NJS Products Company Limited)     

    บริษัท เอ็นเจเอส โปรดักส์ จำกัด (NJS Products Company Limited)   มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ บวกกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง  และมีความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มที่ ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าลูกค้าของเราจะได้รับความพีงพอใจในผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการทำงาน ทั้งก่อนและหลังการขาย

     บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบการ ตลอดจนมีเจตจำนงค์ อันแน่วแน่ในการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ด้วยความสำนึกมั่นในการพัฒนา และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ 

บริษัท เอ็นเจเอส โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็นเจเอส โปรดักส์ จำกัด